slajd_mini
 1. Wydarzenie „Marsz Śledzia” jest inicjatywą społeczną. Zrodzona z obserwacji i pomysłu dr Radosława Tyślewicza. Sformalizowana dla zapewnienia bezpieczeństwa śmiałków wyprawy przez Zatokę oraz należytego obcowania z przyrodą . Dalej zwane jest marszem.
 2. Organizatorem marszu w 2024 roku jest Stowarzyszenie Studiów i Analiz Bezpieczeństwa z siedzibą w Gdyni. Partnerami Marszu Śledzia są: Seko SA, Winnica Reserva, Drotex Sp.z o.o. oraz Ministerstwo Śledzia i Wódki z Gdańska.
 3. Marsz polega na przebyciu drogi pomiędzy miejscowościami Kuźnica i Rewa przez Zatokę Pucką. W linii prostej trasa liczy ok. 12 km. Uczestnicy wyruszają jednocześnie i zmierzają do celu non-stop z przerwami w miejscach i o czasie zarządzonym przez Przewodnika marszu.
 4. Przewodnik – osoba zaangażowana przez organizatora do wyznaczania trasy przejścia i koordynowania procesu bezpieczeństwa uczestników marszu.
 5. Forma marszu – trasa pieszo-pływacka bez podziału na kategorie wiekowe i płeć.
 6. Termin Marszu
  • Termin marszu wyznacza się na 22 czerwca 2024 r. (Sobota), termin awaryjny to 23 czerwiec 2024 r. (Niedziela) lub 30 czerwca (Niedziela) 2024 roku.
  • Szczegółowy program marszu przedstawiony jest w zakładce PROGRAM MARSZU na stronie internetowej www.marszsledzia.pl
  • W przypadku niesprzyjających warunków hydro-meteorologicznych organizator może przenieść termin marszu na inny dzień lub odwołać marsz,
  • ewentualnych zmianach organizator powiadomi poprzez media społecznościowe fun page na Facebook oraz serwis internetowy www.marszsledzia.pl
  • Potwierdzenie warunków hydro-meteorologicznych oraz terminu marszu organizator ogłosi na 12 godzin przed marszem na fun page na Facebook oraz oficjalnej stronie internetowej Marszu Śledzia!
  • Biuro startowe marszu będzie otwarte w dniu marszu od godziny 08.00 do 09.30 w Kuźnicy przy Punkcie informacji turystycznej ul. Hallera 1
 7. Liczba uczestników Marszu
  • Z uwagi na możliwości zapewnienia bezpieczeństwa uczestników marszu oraz zapis w piśmie od Urzędu Morskiego w Gdyni organizator ustala, iż liczba osób uczestniczących w marszu nie może przekroczyć 100 osób plus niezbędna obsługa.
  • Liczba miejsc w marszu podlega następującemu podziałowi ( Parytetom):
   • 46 miejsc dla osób, które nie brały dotychczas udziału w marszu – NOWICJUSZ
   • 25 miejsc dla osób, które już brały udział w marszu w latach poprzednich – WETERAN
   • 10 miejsc dla osób, które posiadają aktualne uprawnienia - RATOWNIKA WODNEGO i dołączą do idącej obsługi marszu
   • 4 miejsc EXTREME, dla osób które będą płynąc w pław odcinek przez tzw. Głębinkę, gdzie pozostali uczestnicy są przeciągani na linach za łodziami
   • 2 miejsca dla uczestników licytacji elektronicznej której dochód zostanie przekazany na cele charytatywne,
   • 2 miejsca w konkursie Partnera Marszu Śledzia firmy Seko SA i RESERVA (na osobnych zasadach)
   • 2 miejsca w konkursie Magazynu Poznaj Swój Kraj (na osobnych zasadach)
   • 10 miejsc typu „Last Minute”, dla uczestników zgłaszających się w biurze startowym w dniu marszu w Kuźnicy na zasadzie kto pierwszy ten lepszy. Do puli miejsc „last minute” wchodzą też miejsca nie obsadzone przez uczestników marszu, którzy zostali zakwalifikowani ale nie stawili się na starcie.
   • 9 miejsc dla VIP w gestii organizatora
 8. Udział w marszu
  • W marszu biorą udział osoby zakwalifikowane przez organizatora. Kwalifikacja odbywa się w dwóch etapach, Etap 1 – to zapisy elektroniczne i udział w wirtualnych zawodach w dyscyplinie PŁYWANIE. Etap 2 - do marszu realnego kwalifikują się osoby wg parytetów z najlepszymi wynikami osiągniętymi w zawodach wirtualnych z Etapu I, które spełniły wyznaczone w zawodach wirtualnych minimalne dystanse i dokonały w terminie wpłaty wpisowego, odesłały wypełniony poprawnie formularz startowy oraz scan/kopię paragonu potwierdzającego zakup dowolnego produktu firmy SEKO SA. Zasady zapisów reguluje osoby Regulamin Zapisów, stanowiący rozwinięcie punktu 8 niniejszego regulaminu ogólnego Marszu Śledzia 2024.
  • Udział w marszu jest dobrowolny,
  • W marszu uczestnicy idą na własną odpowiedzialność i ryzyko niezależnie od warunków pogodowych zastanych na trasie,
  • W razie wypadku, choroby, kontuzji lub innego zdarzenia uczestnik marszu zrzeka się dochodzenia odszkodowania lub roszczeń od organizatora. Fakt ten odnotowuje się poprzez podpisanie oświadczenia w sekretariacie przed marszem w momencie zgłoszenia,
  • Zakwalifikowany uczestnik do realnego marszu (zakwalifikowany na podstawie uzyskanego wyniku w zawodach wirtualnych) zobowiązany jest do wniesienia w wymaganym przez organizatora terminie opłaty startowej oraz odesłanie wypełnionej karty startowej i kopię paragonu potwierdzającego zakup dowolnego produktu firmy SEKO SA. UWAGA: opłata za zawody wirtualne i opłata za udział w marszu realnym osoby zakwalifikowanej nie sumują się i stanowią odrębne opłaty za dwa odrębne wydarzenia.
  • Opłata startowa (wpisowe) za udział w realnym XXIV Marsz Śledzia w roku 2024 wynosi 400/os. PLN dla osób zakwalifikowanych w ramach zawodów wirtualnych, 500/os. PLN dla miejsc „Last Minute” oraz bez opłaty startowej dla miejsc w ramach aukcji charytatywnej i konkursów. Jest to opłata niezależna od opłaty za udział w zawodach wirtualnych (Etap 1 zapisów) która wynosi 80/os. PLN.
  • Każdy zakwalifikowany uczestnik Marszu Śledzia w dniu marszu musi być przygotowany do przejścia weryfikacji sprawności fizycznej i przygotowania do marszu polegającą na samodzielnym wejściu z wody na burtę łodzi ratowniczej typu RIB. Oblanie tego testu będzie skutkować wykreśleniem z listy startowej, a wniesiona przez uczestnika opłata startowa nie będzie podlegać zwrotowi.
 9. Rejestracja na marsz
  • Zapisy elektroniczne prowadzone są od momentu opublikowania tj. ukazania się na stronie marszu „KOMUNIKATU STARTOWEGO” i trwają do podanego w komunikacie terminu (planowo rywalizacja zawodów wirtualnych ma trwać do 06.05.2024). W tym czasie każdy może zarejestrować się na marsz potwierdzając tym wolę uczestnictwa w imprezie korzystając z zakładki „ZAPYSY” na stronie internetowej Marszu. W ten sposób każda zainteresowana osoba weźmie udział w Wirtualnym Marszu Śledzia i równocześnie weźmie udział w I Etapie zapisów do marszu realnego. W zależności od osiągniętego wyniku sportowego będzie można zakwalifikować się do udziału w marszu realnym wg liczby miejsc w poszczególnych parytetach.
  • Wyłoniona zgodnie z powyższym lista startowa uczestników marszu zostanie zamknięta do dnia 19.05.2024r. - każdy zakwalifikowany uczestnik marszu otrzyma e-mail z informacją potwierdzającą jego kwalifikację do udziału, osoby nie zakwalifikowane nie otrzymują takiej informacji.
  • Uczestnik, który otrzymał e-mail z informacją potwierdzającą jego kwalifikację do udziału w marszu realnym jest zobowiązany do wpłaty opłaty startowej do dnia 07.06.2024r. W przypadku braku wpłaty w niniejszym terminie (decyduje dnia wpływu na konto) Organizator Marszu ma prawo do wykreślenia takiej osoby z listy startowej i wyłonienia na jej miejsce innej osoby.
  • Osobom, które zostały przyjęte do grona uczestników marszu, oraz znajdują się na liście startowej (wpłaciły wpisowe i odesłały formularz startowy) i nie wezmą udziału w marszu – zwrot opłaty startowej się nie należy.
  • W przypadku odwołania marszu przez organizatora, organizator dokona zwrotu wpisowego uczestnikom marszu pomniejszony o koszty organizacyjne, które nie mogą wynosić więcej niż 50 % opłaty startowej.
  • W marszu mogą uczestniczyć osoby pełnoletnie, oraz osoby które ukończyły 16 lat za pisemną zgodą opiekuna prawnego dostarczoną do biura startowego i pod opieką opiekuna, który również musi być zakwalifikowany jako uczestnik Marszu.
 10. Warunkiem uczestnictwa w Marszu jest:
  • Rejestracja i zakwalifikowanie do udziału w marszu, wniesienie opłaty startowej (wg stawek zawartych w punkcie 8) oraz złożenie Formularza startowego (dostępny wyłącznie dla osób zakwalifikowanych w ramach zawodów wirtualnych rozgrywanych w ramach Etapu I zapisów) w terminie wyznaczonym przez organizatora,
  • Posiadanie pianki, skafandra neoprenowego (krótkiej lub długiej, pływackiej, nurkowej lub windsurfingowej),
  • Posiadanie kamizelki ratunkowej lub asekuracyjnej,
  • Adaptacja do środowiska wodnego w tym umiejętność pływania w stopniu pozwalającym na pokonanie samodzielnie dystansu min. 1000 m w czasie max. 30 min. oraz zdolności do długo trwałego wysiłku fizycznego,
  • Posiadanie butów (piankowych, sandałów, trampek, five fingers, itp.), czapki, okularów przeciwsłonecznych, wody do picia oraz gwizdka alarmowego.
  • Zaliczenie testu sprawnościowego organizowanego w dniu marszu przed startem Marszu.
 11. Organizator Marszu zaleca:
  • Wykupienie indywidualnego ubezpieczenia NNW na czas przejścia,
  • Wyposażenie się w sprzęt A, B, C (maska, fajka, płetwy), aparat fotograficzny / kamerę video (wodoodporne),
  • Posiadanie prowiantu (napój, batony energetyczne, kanapki, woda niegazowana),
  • Posiadanie boi ratowniczej SP (obowiązkowa dla idących ratowników wodnych),
  • Wyposażenie się w kurtkę przeciwwiatrową (wiatr może wychłodzić organizm nawet przy temperaturze ponad 20 stopni Celsjusza mimo posiadania pianki),
  • Posiadanie siły fizycznej i zabranie dobrego humoru oraz pozytywnego nastawienia do udziału w wydarzeniu oraz pozostałych uczestników.
 12. W ramach marszu organizator zapewnia:
  • Przewodnika
  • Zabezpieczenie i asekurację ratowniczą
  • Formalności urzędowe pozwalające na legalne pokonanie trasy Marszu
  • Pasowanie na “Śledzia” wraz z odznaką pamiątkową XXIII edycji Marszu Śledzia
  • Poczęstunek regeneracyjny w połowie pokonywanego dystansu
  • Niepowtarzalne wrażenia
 13. Postanowienia końcowe
  • Uczestnicy pokonują trasę jako grupa i w ramach grupy są zobowiązani do samopomocy innym uczestnikom.
  • Na trasie marszu obowiązuje zakaz odłączania się od grupy prowadzonej przez Przewodnika, wyławianie lub dotykanie przedmiotów na trasie marszu (jak wraki, kawałki stali, inne przedmioty) jest zabronione.
  • Za skutki naruszenia przepisów prawnych uczestnik odpowiada osobiście.
  • Ze względów bezpieczeństwa każda decyzja porządkowa Przewodnika jest ostateczna i musi być bezwzględnie respektowana przez uczestników Marszu.
  • Przewodnik ma prawo wycofać uczestnika marszu w przypadku stwierdzenia niezdolności do kontynuowania wysiłku fizycznego oraz w przypadku stwierdzenia złamania przepisów niniejszego regulaminu i warunków bezpieczeństwa.
  • Na trasie marszu obowiązuje zakaz spożywania alkoholu oraz środków odurzających,
  • Uczestnik biorący udział w marszu wyraża zgodę na publikację swojego wizerunku w relacjach z marszu zamieszczonych w mediach oraz materiałach promocyjnych przez przewodnika, organizatora, patronów medialnych i sponsorów.
  • Przewodnik zastrzega sobie prawo do zmiany regulaminu, o czym uczestnicy zostaną poinformowani najpóźniej przed startem.
  • Numer alarmowy WOPR 601 100 100
  • Numer kontaktowy do organizatora: (+48) 609 229 208
  • W sytuacjach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem – zaleca się skorzystanie ze zdrowego rozsądku.